Transsexualismus: Příručka pro zaměstnavatele | trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


06.12.2001 - Transsexualismus: Příručka pro zaměstnavatele

Transsexualismus je nejvýraznější formou pohlavního nesouladu (dysforie), u které je v cítění takových lidí tak hluboký konflikt mezi jejich tělesným a duševním pohlavím, že nemají žádnou jinou volbu, než přistoupit na metodu operativní přeměny tělesného pohlaví. Lidé v tomto stavu pravděpodobně byli ve velkém stresu o mnoho let dříve, než přistoupili na léčbu. Léčba má velmi vysoké procento úspěšnosti (nad 97%} ve zmírnění utrpení těchto lidí a pomáhá jim lépe fungovat jak ve společnosti tak i v zaměstnání.
 
Transsexualismus je nejvýraznější formou pohlavního nesouladu (dysforie), u které je v cítění takových lidí tak hluboký konflikt mezi jejich tělesným a duševním pohlavím, že nemají žádnou jinou volbu, než přistoupit na metodu operativní přeměny tělesného pohlaví. Lidé v tomto stavu pravděpodobně byli ve velkém stresu o mnoho let dříve, než přistoupili na léčbu. Léčba má velmi vysoké procento úspěšnosti (nad 97%} ve zmírnění utrpení těchto lidí a pomáhá jim lépe fungovat jak ve společnosti tak i v zaměstnání. Proces přeměny (přesun do celodenního života v požadované pohlavní roli) a přeměny pohlaví (lékařský a operativní léčebný postup k přeměně těla) může být pro osobu, které se týká, stresující, porozumění k léčbě jejich zaměstnavateli a kolegy bude velmi přispívat k úspěšnému výsledku. Pro transsexuály je obvyklé, že jsou pracovitými a vysoce motivovanými zaměstnanci. Dávno před přeměnou mnoho z nich utíká od své emoční bolesti k "workoholismu"; po přeměně bude dobrý zaměstnanec pravděpodobně ještě lepším: proces přeměny pohlavní role zmírní stres a bolest, ale motivace zůstává. Pohlavní přeměna nemění nitro člověka a neměla by nepříznivě ovlivnit vztahy na pracovišti. Právo Toto je oblast, která je současně ve stadiu změn. Historicky transsexuálové neměli žádná zaměstnanecká práva a byly početné případy, že transsexuálové byli propuštěni pouze kvůli jejich stavu. Toto bylo změněno na jaře roku 1996, kdy evropský soud pro lidská práva zavedl pravidlo, v zkušebním procesu, že takové propuštění představuje porušení lidských práv, a tak účinně rozšířil oblast zákonů pohlavní diskriminace zahrnutím diskriminace vůči někomu z důvodu přeměny pohlaví ve významu diskriminace na základě pohlaví. Odcházející UK vláda ve skutečnosti nezlepšila statutární právo k odrážení tohoto soudního rozhodnutí, nicméně soudy určené pro průmysl začaly toto prosazovat (takové předpisy EC automaticky vzápětí vzniknou nad národními zákony). Zákon pohlavní diskriminace je nyní současnou vládou aktualizován s platností od prvního května roku 1999, včetně zaměstnanecké ochrany pro transsexuály - a vláda přijala závazek k prozkoumání celé otázky zákonných práv pro transsexuály. Proces přeměny Před oficiálním diagnostikováním, transsexuál bude obvykle procházet obdobím důkladného sebepozorování, možným sebezapřením a zajisté velkým emočním utrpením. Lékařská diagnóza potvrdí to, co pacient cítil, a potom se zahájí léčba. Diagnóza je provedena lékařem - klinickým psychologem se zvláštní znalostí problému --- tento psycholog bude také dohlížet na celý proces přeměny. Toto neznamená, že transsexualismus je duševní onemocnění nebo deziluze: ve skutečnosti je to naprosto naopak. Úkolem psychologa je zabezpečit, že pacient je duševně zdravý a je opravdu transsexuál a to, že on opravdu bude pomáhat se změnou pohlavní role. Nedávný výzkum prokázal, že "ženský mozek v mužském těle" (nebo naopak pro transsexuály Female to Male) je biologickou realitou a ne imaginární metaforou. Někteří transsexuálové požadují období poradenství před nebo souběžně s léčením - v mnoha případech budou mít zkušenost velké emoční bolesti z jejich let uvězněných v nesprávné pohlavní roli a v nesprávném tělesném pohlaví. Po určení přiměřeně spolehlivé diagnózy klinickým psychologem, pacient zahájí hormonální substituční terapii (HRT). Toto zahrnuje podávání vysokých dávek hormonů příslušných k cílovému pohlaví: ženské hormony pro transsexuály Male to Female (MtF) a mužské hormony pro transsexuály Female to Male (FtM). Toto způsobí zahájení změny: MtFs se vyvíjejí prsa, ztrácí se svalová hmota a tělesné ochlupení a obličej začne vypadat žensky, zatímco FtMs se stávají svalnatými, chlupatými, mužnými a se změnou hlasu. Stejně tak jako nastartování procesu fyzické změny, má HRT diagnostickou funkci: osoba, která není skutečně transsexuální se bude pod vlivem HRT cítit podivně a nešťastně, zatímco opravdový transsexual projeví značný vzrůst emoční pohody. Toto potvrdí diagnózu transsexualismu. Jakmile se uskuteční toto potvrzení, většina transsexuálů MtF zahajuje léčbu antiandrogeny, které potlačí mužskou hormonální a genitální funkci; a jako alternativu v tomto stádiu nebo později někteří podstoupí odnětí varlat (kastraci). Transsexuálové MtF také požadují ošetření elektrolýzou k odstranění obličejového ochlupení, protože toto HRT nedokáže. Ani HRT, ani operace genitálu nezpůsobí změnu hlasu, takže je často nutná terapie řeči - foniatrie. Během tohoto období jedinec pravděpodobně začne žít stále více ve své požadované pohlavní roli, nastává také změna jeho vzhledu směrem ke skutečnému pohlaví. Jakmile transsexuál a jeho psycholog pocítí, že jsou připraveni, chtějí 'přeměnu' - to znamená, právní změnu jejich jména a úředních listin odpovídajících cílovému pohlaví a začnou celodenně žít a pracovat v cílové pohlavní roli. V tomto okamžiku je jedinec v testu skutečného života "Real Life Test" (RLT); toto je období přinejmenším roku, v kterém jedinec musí demonstrovat, že dokáže úspěšně žít v cílové pohlavní roli před operativní přeměnou (Gender Reassignment Surgery), která se potom může uskutečnit. Správný postup managementu Je mnoho důvodů domnívat se, že transsexual, který byl dobrým zaměstnancem před přeměnou bude stále dobrým (a obvykle lepším) zaměstnancem i později; v mnoha případech společnost učinila značnou investici do zaměstnance ve formě školení a pracovní zkušenosti, a z toho důvodu je žádoucí zvládat přeměnu jedince takovým způsobem jako uchovat dobré pracovní vztahy všech kolem a nepřestávat sklízet výhody práce jedince. Postoje kolegů jedince a managementu jsou zásadně důležité. V mnoha společnostech přichází na to, že stojí za to svolat schůzi a vysvětlit všem zaměstnancům majících kontakt s transsexuálním člověkem, co se děje a proč. Důkladná a přesná informace o stavu, pozorně prezentovaná, může vést daleko směrem k rozptýlení zaujatosti a možnému nepřátelství na pracovišti. Pro mnoho společností bylo prospěšné zavolání profesionálního nebo dobrovolného poradce s odborným školením v této oblasti, kteří poskytnou prezentaci a odpovědi na otázky. Mělo by být zdůrazněno, že to je lékařský stav, který byl řádně diagnostikován odborným lékařem a že změna pohlavní role jedince v zaměstnání je uznávanou a lékařsky nezbytnou součástí jejich léčebného procesu. Informování kolegů jedince spolu s managementem o situaci, by mělo vyjasnit, že společnost uzná, že transsexuální zaměstnanec má skutečný medicínský stav a že společnost zaměstnance plně podporuje v jejich přeměně. Mělo by být jasně řečeno, že obtěžování nebo diskriminace vůči takovému člověku nebudou tolerovány a od kolegů se očekává, že s ním budou zacházet se stejným respektem a ohleduplností jako s každým jiným zaměstnancem společnosti. Jakmile jedinec oficiálně zahájil přeměnu v zaměstnání, měl by vždy být oslovován jeho novým jménem a zájmeny, rodem vhodnými k jeho nové pohlavní roli; úmyslné použití starého jména nebo zájmena, rodu (příležitostná sklouznutí jsou ovšem z počátku nevyhnutelná) jsou směrem k transsexuálovi velmi škodlivá a měly by být považovány za obtěžování. Aby měl management porozumění pro léčbu je také zásadní. Jedinec bude muset trávit mnoho času podstupováním různých léčebných postupů (pro transsexuály MtF zvláště elektrolýza, která může úhrnem zabrat stovky hodin), a zatímco od zaměstnavatele nelze realisticky očekávat, že pokud jde o toto, poskytne placené volno, přístup s porozuměním (jako připuštění určitého stupně práce s flexibilní pracovní dobou nebo snad neplaceného volna) bude prospěšný. Ovšem pro vyloženě léčebné postupy jako vyšetření a operace, by měly být pacientovi povoleny nemocenské a dávky v nemoci za stejných pravidel, jako u každého jiného nemocného. Načasování přeměny pak bude navrženo zaměstnancem po poradě s odborným lékařem(i) dohlížejícího na jeho léčbu. Za předpokladu, že je navrženo rozumné oznámení, zaměstnavatel by se neměl pokoušet o blokování nebo zpoždění přeměny, protože toto může být pro transsexuála jasně škodlivé. Rozumné období oznámení společnosti umožní změnu záznamů o transsexuálovi a informuje další personál o nastávajících změnách ještě dřive, než skutečně nastanou. Společnost by se měla postarat o vhodné uznání právní změny jména, když nastane přeměna v zaměstnání, ve formě změny záznamů na výplatní listině, počítačového přihlášení do systému, personálních seznamů a tak dále k zobrazení nového jména. Jedinec by měl být vždy oslovován se zájmeny a rodem příslušnými k novému pohlaví (to znamená "ona" pro MtF). Žádný průvodce o transsexualismu na pracovišti by nebyl kompletní bez diskuse o otázce toalet. Není naprosto žádný důvod, proč by transsexuální zaměstnanec neměl užívat záchody vyhrazené jeho novému pohlaví, jakmile se objevila oficiální přeměna - jinými slovy, ještě před operací. Násilné nucení předoperativních transsexuálů MtF používat mužské toalety navzdory tomu, jak žijí a vypadají, je pro ženu kruté a diskriminační. Bylo by ovšem rozumné ujistit ženské zaměstnance, že osoba je z psychologického hlediska žena a že následkem hormonální léčby není možné předkládat riziko pohlavní nepřístojnosti. Skutečnost, že má ještě mužské pohlavní orgány není významná, protože jsou obnaženi pouze uvnitř kabiny na toaletě. Pochopiltelně je třeba říci, že náhradou za porozumění při léčbě transsexuálního zaměstnance, má zaměstnavatel právo očekávat, že zaměstnanec nepřestane pracovat podle svých nejlepších schopností a povede si s příslušným profesionalismem a reprezentací, oblékání a svou prezentaci vhodným způsobem pro jejich zaměstnání - a ne svévolně dělat cokoli, co by mohlo společnosti způsobit zbytečné potíže. Na tomto místě by mělo možná být poukázáno, že transsexuálové MtF podstupující elektrolýzu k odstranění obličejového ochlupení si musí nechat narůst "strniště" jeden až tři dny před každým ošetřením. Jestliže zaměstnanec není v roli jednající se zákazníky, pak by toto mělo jednoduše být bráno jako nezbytná součást léčby (a ne jako nepořádnost nebo úmyslné směšování pohlaví). Jestliže je zaměstnanec v roli jednající se zákazníky, pak by to mohlo být nezbytné k jeho omezení k elektrolýze na pondělí ráno tak, aby měl "strniště" jen o víkendu nebo možná odložit přeměnu do té doby, než je obličejové ochlupení méně zřejmé. V takových případech by taková situace měla být diskutovaná s terapeutem nebo psychologem zaměstnance: pro společnost není přípustné usilovat o odložení nebo zabránění lékařsky nezbytné přeměny pohlaví, a obvykle bývá nalezen přijatelný kompromis. Případně by transsexuální zaměstnanec byl dočasně přemístěn do role méně přicházející do styku se zákazníky (ovšem s jejich souhlasem) do té doby, než je " dostatečnější" jejich tělesná prezentace. Terapeuti a psychologové léčící transsexuální pacienty jsou obecně velmi ochotni poskytovat zaměstnavatelům vedení a poučení, právě tak jako specifické rady s ohledem na jednotlivé situace (pochopitelně s pacientovým souhlasem k projednání). Následuje navrhovaný koncept politiky společnosti, který vyjádřuje doporučenou "nejlepší praxi" prohlášenou v tomto dokumentu a může být přijat "jak je napsán" nebo použit jako základ pro vlastní politiku společnosti směrem k transsexualismu na pracovišti. Politika společnosti k transsexuálním zaměstnancům Společnost uznává, že transsexualismus (forma pohlavního nesouladu) je skutečný medicínský stav. Zaměstnanci s tímto stavem bude poskytnut tentýž léčebný postup a bude společností podporován jako by trpěl každým jiným vyléčitelným medicínským stavem. Transsexuální zaměstnanci mají nárok na zacházení s respektem a umožnění vykonávat jejich práci, zproštěni obtěžování a diskriminace. Společnost pohlíží na obtěžování nebo diskriminaci vůči jakémukoliv zaměstnanci, na jakémkoliv základě, jako na vážný kázeňský přestupek. Společnost uznává právo transsexuálního zaměstnance pracovat, a prezentaci sebe samých v zaměstnání, jako člena jejich nového pohlaví, jakmile nastanoe oficiální přeměna a právní změna jména (ještě před operací). Jakmile se uskutečnila oficiální přeměna k nové pohlavní roli, společnost od všech svých zaměstnanců očekává jednat s transsexuálním zaměstnancem způsobem vhodným k jejich novému pohlaví a oslovovat je a dovolávat se jich jejich novým jménem a vhodnými zájmeny a rodem. Jakmile se uskutečnila oficiální přeměna (ještě před operací), transsexuálnímu zaměstnanci bude umožněno používat toaletní zařízení vyhrazené jejich novému pohlaví. Společnost poskytne příslušné uznání právní změny jména, když nastane přeměna v zaměstnání, ve formě změny záznamu na výplatní listině, počítačového přihlášení do systému, personálních seznamů a tak dále k odrážení nového jména a pohlaví. Tato informace vznikla na základě dokumentu Transsexualism : Notes for Employers publikovaným The Looking Glass Society v červnu 1997. Plný text tohoto dokumentu je dostupný na websitu: http://www.crystaleyes.demon.co.uk/work.htm. The Gender Trust, PO Box 3192, Brighton BN1 3WR.. Tel: 07000 790347. Náš website: http://www3.mistral.co.uk/gentrust/ Gender Trust je jediný registrovaná charita v UK, který specificky pomáhá těm, kteří jsou transsexuální, v pohlavním nesouladu, transgenderům, intersexuálům a jejich partnerům a rodinám.

IvaW 

Komentáře k článku

Přidat komentář

  

Přehled komentářů

Navigace