Nový zákon by měl řešit současnou nejednotnost právní úpravy, kdy je problematika diskriminace součástí 60 zákonů. Ani tyto normy však neodpovídají požadavkům evropského společenství. Součástí boje proti diskriminaci by mělo být i zřízení Centra pro rovné zacházení, což má stát 30 milionů korun.  Nový zákon by měl řešit současnou nejednotnost právní úpravy, kdy je problematika diskriminace součástí 60 zákonů. Ani tyto normy však neodpovídají požadavkům evropského společenství. Součástí boje proti diskriminaci by mělo být i zřízení Centra pro rovné zacházení, což má stát 30 milionů korun.  Právní úprava povinnosti zajišťovat rovné zacházení a ochranu před diskriminací je roztříštěná, nesourodá a nedostatečná, uvádí se v důvodové zprávě k návrhu. Obecně je oblast diskriminace ošetřena v Listině základních práv a svobod a částečně se jí věnují především zákony z pracovněprávní oblasti. Vůbec požadavek na rovné zacházení neřeší například živnostenský zákon. Také domáhání se práva v případech diskriminace řeší český právní řád v podstatě jen v oblasti pracovní.  Nový zákon má sjednotit dosavadní právní normy, což by umožnilo vyhnout se novelizaci přílišného počtu zákonů nyní i v budoucnosti. Norma má upravovat právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací z důvodu rasy, původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení a stavu, náboženství, jazyka, politického smýšlení a členství v politických stranách nebo odborech, sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo jiného postavení. To vše by se týkalo pracovní oblasti včetně podnikání, členství v různých organizacích, sociálního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělání a přístupu ke službám a zboží.  Centrum pro rovné zacházení by pak zprostředkovávalo zdarma právní pomoc ve věcech ochrany před diskriminací, vydávalo doporučení a stanoviska, poskytovalo informace a provádělo nezávislý výzkum.