Dispenzarizace a TS | trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


28.02.2002 - Dispenzarizace a TS

Hledala jsem nějakou nesouvisející věc na serveru ministerstva zdravotnictví a došla jsem k návrhu zákona o zdraví lidu a vyhlášky o dispenzární péči:
 
Hledala jsem nějakou nesouvisející věc na serveru ministerstva zdravotnictví a došla jsem k návrhu zákona o zdraví lidu a vyhlášky o dispenzární péči: Návrhy zákonů na serveru MZ Vládní návrh zákona (o zdravotní péči a o změně některých zákonů (zákon o zdravotní péči) Platné znění - zákon o zdraví lidu Návrh vyhlášky, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a specializace dispenzarizujícího lékaře Návrh vyhlášky o zdravotnické dokumentaci Výtah z návrhu zákona § 8 Dispenzární péče (1) Dispenzární péče je aktivním sledováním zdravotního stavu pacienta, ohroženého nebo trpícího onemocněním, které v době zařazování do dispenzární péče nevyžaduje poskytování akutní zdravotní péče, ale z předpokládaného vývoje nemoci lze důvodně předpokládat takovou změnu zdravotního stavu, jejíž včasné zachycení může mít zásadní význam pro další léčbu a vývoj onemocnění a včasné zjištění nepříznivého vývoje zdravotního stavu pacienta. (2) Pacienta do dispenzární péče zařazuje a z dispenzární péče vyřazuje zdravotnické zařízení poskytující dispenzární péči, a to prostřednictvím lékaře s příslušnou specializací, klinického psychologa nebo klinického logopéda (dále jen "lékař zdravotnického zařízení dispenzární péče"). Lékař zdravotnického zařízení dispenzární péče je povinen a. písemně oznamovat zdravotnickému zařízení poskytujícímu primární péči (§ 13), pokud jím není sám, zařazení a vyřazení pacienta z dispenzární péče a jeho opakovanou neúčast na předepsaných prohlídkách a vyšetřeních, b. předepisovat potřebná vyšetření a c. písemně informovat zdravotnické zařízení poskytující primární péči o vývoji zdravotního stavu a zvolené léčbě, popřípadě dalších skutečnostech nezbytných pro zajišťování návaznosti zdravotní péče nebo pro posudkovou činnost. (3) Léčiva a zdravotnické prostředky předepisuje lékař zdravotnického zařízení dispenzární péče při poskytování této péče; v období mezi předepsanými prohlídkami delším než 30 dnů léčiva a zdravotnické prostředky předepisuje na základě doporučení lékaře dispenzární péče zdravotnické zařízení poskytující primární péči. (4) Opakovaná neúčast na předepsaných prohlídkách a vyšetřeních může být důvodem vyřazení pacienta z dispenzární péče. Zdravotnické zařízení poskytující primární péči je povinno prostřednictvím svého praktického lékaře sledovat návaznost zdravotní péče poskytované dalšími ošetřujícími lékaři. (5) Dispenzární péče se poskytuje a. dětem a mladistvým chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu, a to i v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí, b. těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství, c. ženám hormonálně léčeným a ženám, které používají hormonální a nitroděložní antikoncepci, d. dalším pacientům ohroženým nebo trpícím závažnými onemocněními, včetně stavů spojených s uznáním invalidity. (6) Dispenzární péči u nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání poskytují zdravotnická zařízení podle § 27. (7) Stavy a nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče vždy, obsah a časové rozmezí prohlídek a vyšetření a označení specializace lékaře poskytujícího dispenzární péči stanoví ministerstvo vyhláškou. návrh VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2002 kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a specializace dispenzarizujícího lékaře Ministerstvo zdravotnictví podle § 8 odst. 7 zákona č. /2002 Sb, o zdravotní péči a o změně některých zákonů (zákon o zdravotní péči) stanoví: § 1 Dispenzární prohlídku vždy tvoří cílené vyšetření a v souladu s doporučenými postupy efektivní léčebné péče další nezbytná vyšetření, která jsou uvedena v poznámce přílohy této vyhlášky. Dispenzarizující lékař indikuje potřebná vyšetření a předepisuje potřebné léčivé přípravky. Z každé dispenzární prohlídky předává písemnou informaci registrujícímu lékaři dispenzarizovaného pacienta předáním kopie dokumentace z dispenzární prohlídky do rukou pacienta. § 2 Nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

IvaW 

Komentáře k článku

Přidat komentář

  

Přehled komentářů
  •  
    Žádný komentář není.
     

Navigace