Text byl vytvořen společnými silami členů a členek Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamily Stehlíkové.
Vybraly jsme pasáž týkající se transsexuální a transgender komunity.
        
Transsexuální a transgender lidé tvoří minoritu, o jejíž četnosti se někdy vedou poměrně zmatené spekulace. Příčinou je především velmi vágní náplň slova transgender, zatímco transsexualita je poměrně jasně definovaná touhou po právní a somatické změně pohlaví. Uvádí se, že transsexuálních lidí je v populaci okolo jedné desetiny promile, což by v ČR odpovídalo zhruba jednomu tisíci osob. V České republice neexistují přesné statistické údaje o počtu lidí, kteří absolvovali takzvanou změnu pohlaví či o ni usilují. Lze však odhadovat, že by se skutečně mohlo jednat zhruba o jeden tisíc osob, které tuto podmínku splňují. V současnosti sice absolvuje právní změnu pohlaví okolo padesáti osob ročně, avšak na tomto čísle se stále podílejí transsexuální lidé starších ročníků, kteří využívají současnou příznivější situaci v medicíně a společnosti.
Je také samozřejmě velmi těžké stanovit, jaký má výše uvedené číslo vztah k celkové populaci translidí. Jestliže transsexualita je vymezená úsilím o takzvanou změnu pohlaví, pak transgender populace je většinou definována především překračováním genderových rolí a identit, což je ale velmi nekonkrétní. Jako transgender lidé jsou tedy označováni lidé žijící částečně nebo trvale v roli opačného než právního pohlaví, ale mnohdy zároveň neurčité množství dalších lidí, kteří se k trans identitě nijak nehlásí. Zájmy takových jednotlivých komunit se pak velmi liší v závislosti na faktorech jako jsou vztah k operativní změně pohlaví, aktuální genderová role či sexuální orientace. Tyto faktory navíc mohou v některých případech procházet určitou změnou v čase.
Velké rozdíly jsou pak také mezi komunitou translidí MtF (male-to-female) a FtM (female-to-male). Lidé MtF jsou lidé, kteří, lidově řečeno, procházejí změnou z muže na ženu, respektive jsou to osoby, jejichž identifikace je především ženská, navzdory převládajícím biologickým charakteristikám mužského pohlaví. Naopak lidé FtM mají biologické charakteristiky primárně ženské, avšak podstupují „změnu na muže\" či jejich identifikace je převážně mužská. Rozdíly mezi situací těchto dvou komunit jsou nejméně stejně významné jako rozdíly mezi situací gayů a leseb. Velmi diskutován je pak také poměr velikosti těchto dvou populací. Výzkumy naznačují, že početní poměr mezi transsexuálním lidmi FtM a MtF se velmi liší nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i mezi jednotlivými generacemi. V České republice byla po několik desetiletí zjišťována výrazná převaha transsexuálních lidí FtM, avšak v posledních letech se tato situace začíná měnit. Je ovšem opět otázkou, jaký je vztah těchto údajů k celkové (a zároveň neznámé) populaci translidí.
Mnohem obtížněji lze definovat situaci další skupin zařazovaných mezi translidi. V případě osob žijících převážně v genderové roli spojované s jiným pohlavím, než jaké odpovídá jejich chromozomálnímu, respektive právnímu pohlaví,
jsou jejich problémy značně podobné transsexuálním lidem. Chybí zde ovšem motivace k příslušným lékařským a právním krokům, což jejich situaci na straně jedné zjednodušuje, avšak zároveň vede k trvale zvýšenému riziku diskriminace.
Nelze však říci kolik takových osob v ČR žije, avšak zdá se, že je jich podstatně méně než transsexuálních lidí.
Další skupinou řazenou někdy mezi translidi jsou transvestité (TV) a cross-dresseři (CD), kteří mění genderovou roli pouze příležitostně a obvykle neusilují o její trvalou změnu. CD/TV lidé tvoří většinou samostatnou subkulturu, která se od transsexuální komunity značně liší, jakkoliv někteří jedinci hranice těchto subkultur překračují. Počet CD/TV jednotlivců lze velmi těžko určit, protože jsou mnohem méně identifikovatelní a méně organizovaní než transsexuální lidé. K jejich nižší viditelnosti přispívá i převládající heterosexuální orientace a často i poměrně úspěšná adaptace v manželství. Ke specifikům této subkultury patří také vázanost na mužské biologické (chromozomální) pohlaví, což je jistě zajímavý fenomén z pohledu sexuologických a genderových teorií. Lze pouze nepřesně odhadovat, že CD/TV lidé jsou mnohonásobně početnější než transsexuální lidé.
Mezi translidi pak někteří autoři řadí také některé genderově nekonformní segmenty gay a lesbické komunity (butch lesby, femininní gayové), které se mohou rovněž setkávat se zvýšeným odmítáním v rámci majority i homosexuální minority.
Pokud se však sami považují pouze či především za lesby a gaye (či queer identity), tak je velmi problematické řadit je do trans komunity.