Vláda předložila Parlamentu své vládní prohlášení. Vřele doporučuji si ho přečíst - dozvíte se tam, jaké jsou priority vlády a kterým oblastem se chce věnovat. Vláda předložila Parlamentu své vládní prohlášení. Vřele doporučuji si ho přečíst - dozvíte se tam, jaké jsou priority vlády a kterým oblastem se chce věnovat. Plné znění najdete na adrese http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=2442. Pro nás je asi nejzajímavější pasáž věnující se lidským právům:

3.2. Lidská práva

Za svůj cíl považuje vláda zajištění rovného přístupu ke všem právům, zaručeným Listinou základních práv a svobod a ratifikovanými úmluvami o lidských právech. Je rozhodnuta důsledně analyzovat konkrétní doporučení mezinárodních kontrolních orgánů smluv o lidských právech a naplňovat je při realizaci své politiky s cílem dále zlepšovat úroveň ochrany lidských práv na vnitrostátní úrovni a současně pokračovat v konstruktivním dialogu s těmito mezinárodními kontrolními orgány. Dále vláda vytvoří vnitrostátní mechanismy k realizaci rozhodnutí všech kontrolních orgánů smluv o lidských právech v individuálních případech. Vláda rovněž navrhne právní úpravu pro naplnění rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. V demokratickém právním státě se do popředí ochrany lidských práv zákonitě dostává postavení osob, oslabených ze samé povahy věci – např. dětí, seniorů, zdravotně postižených, osob, trpících duševní poruchou. Vláda bude věnovat pozornost zejména situaci v ústavních zařízeních. K zajištění rovného přístupu k právu, a tedy efektivnější ochrany lidských práv, předložívláda návrh ke zdokonalení právní úpravy bezplatné právní pomoci. Jedním z hlavních cílů v politice vlády, týkajících se lidských práv, bude další zdokonalování právního řádu tak, aby obsahoval nejen zákaz diskriminací všeho druhu, ale poskytoval i efektivní prostředky k vynucení jeho dodržování. V souladu s usnesením předchozí vlády a se závazkem k implementaci příslušné směrnice Evropských společenství dojde k potřebným změnám právního řádu. Za nedílnou součást ochrany základních lidských práv považuje vláda ochranu práv národnostních menšin. Pozornost bude věnovat zejména podpoře kulturních aktivit, zajištění rovného přístupu ke vzdělávání v jazycích národnostních menšin, zajištění účasti na řešení věcí, které se jich týkají, včetně užívání menšinových jazyků, podpoře účasti na vysílání veřejnoprávních médií a interkulturní výchově ve společnosti. Vláda se zaměří rovněž na vytvoření podmínek pro ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Zvláštní úsilí bude vláda věnovat integraci Romů a snaze čelit pokusům o sociální vylučování romských komunit z občanské společnosti. Bude pokračovat v dosavadních opatřeních, vyplývajících z přijaté koncepce romské integrace: podporovat specifické programy v oblasti vzdělávání, jako je rozšiřování sítě asistentů a přípravných ročníků či podpora romských studentů, a v oblasti sociálních věcí dále rozvíjet program terénní sociální práce. Koncepce romské integrace bude rozpracována i pro další oblasti, jako je přístup k výdělečné činnosti a bydlení. Dosavadní opatření budou doplněna o mechanismy, ovlivňující politiku samospráv vůči romským komunitám, které umožní koordinovanou podporu projektů v oblasti sociální politiky a budou motivovat samosprávy k aktivnímu přístupu a konstruktivním řešením. Vláda bude podporovat vytváření komunitních center a na ně navazujících sociálních programů, umožňujících řešení bytové a zaměstnanecké situace Romů, s využitím zkušeností členských zemí Evropské unie. Bude zachována síť poradců na vybraných místech, pověřených státní správou, a dotvořena síť krajských romských koordinátorů. Vláda bude dávat přednost prevenci a nejrůznějším sociálním a kulturním programům určeným nejen Romům, ale i jiným etnickým skupinám obyvatelstva. Rozhodně a důsledně bude vystupovat proti xenofobii, kulturní a sociální netoleranci a jakýmkoli rasistickým projevům. Bude dbát na to, aby státní orgány postupovaly důsledně v represi vůči pachatelům rasově motivovaných trestných činů.